Artiklar och rapporter

Projektet ”Barn filmar Malmö” har presenterats i flera olika sammanhang.
Erfarenheter från projektet har dokumenterats i artiklar och rapporter. Några
texter har tagits fram som inspiration eller återkoppling till dem som arbetar
med projektet i Malmö eller som arbetar med liknande projekt i andra
kommuner. Vår ambition är att här dela med oss av ett urval av de texter som
publicerats inom ramen för projektet.
Giraffens cykel sätter tankar i rörelse
Av Klas Viklund

En tecknad kortfilm om en liten apa som lär sig cykla, på en cykel utlånad av en liten
giraff, väcker tankar om barn, lärande och mediesamhället. Lasse Persson har gjort
filmen ”Giraffens cykel”, som är sju minuter. Ett kort utdrag på 30 sekunder ligger till
grund för denna essä som Klas Viklund använt som introduktion till olika
föreläsningar och seminarier om estetik, trafik och medieekologi. (12 sidor)

Läs essän och se filmen nedan.

Förskolebarn bygger framtidens Malmö
Av Per Dahlbeck och Pär Widén

Per Dahlbeck och Pär Widén, verksamma vid lärarutbildningen på Malmö universitet,
reflekterar över de processer som inletts i Malmö stad, där förskolebarn och elever
bjuds in att komma till tals i frågor som rör stadsplanering och samhällsutveckling –
och där de ungas medverkan ofta är kopplat till estetiskt arbete. Kapitlet ingår i boken
”Hållbar utbildning för hållbar utveckling i förskola och skola” (Studentlitteratur, 2021).

Läs mer: https://www.studentlitteratur.se/kompetensutveckling/forskola/matematik-
naturvetenskap-och-teknik/hallbar-utbildning-for-hallbar-utveckling
Läs kapitlet nedan.
Barnens perspektiv är det vi alla kan lära av
Av Per Dahlbeck

Utifrån några förskolors arbete med att på film dokumentera olika trafikmiljöer i
Malmö, på uppdrag av Fastighets- och gatukontoret, resonerar Per Dahlbeck kring
betydelsen av en utmaningsbaserad pedagogik. En sådan pedagogik kan skapa
engagemang och bidra till både kunskapsutveckling och demokratifostran. Essän
ingår i ”Guldäpplets jubileumsbok – Framtid” (Stiftelsen DIU, 2022).

Läs mer: https://www2.diu.se/guldapple/nyheter/guldapplets-jubileumsbok-framtid/
Ånglokets förskola - Projekt Gården 2022-2023
Samarbete mellan Ånglokets barn och Stena fastigheters arbete i Stadsateljén

Stena fastigheter har tankar på att göra om lekplatsen som finns på innegården där förskolan
Ångloket finns. Under våren 2022 öppnade BID Malmö en stadsateljé som drivs av Pedagogisk
Inspiration där förskolor kan komma och berätta om hur man tänker och tycker om sin utemiljö. 
Laura Mulvey och idén om ”Den manliga blicken” öppnar
för en bred diskussion om berättarperspektiv i medierna
av Klas Viklund

Begreppet ”Den manliga blicken” fokuserar på hur män och kvinnor framställs inom populärfilmen, men öppnar även för en vidare diskussion om de perspektiv och tittarpositioner som massmedierna erbjuder. Denna essä avslutas med länkar och kommentarer till mediematerial som illustrerar begreppet ”Den manliga blicken”.