Inbjudan att delta

Barn filmar Malmö
Inbjudan till alla förskolor i Malmö stad
att bidra med innehåll till en dokumentärfilm

Sedan läsåret 2019–2020 pågår ett arbete i Malmö där barn i förskolan inbjuds
att berätta om sin stad med hjälp av film. Projektet kallas ”Barn filmar Malmö”.
Detta är ett en inbjudan till alla förskolor i Malmö stad att bidra med innehåll till
en unik dokumentärfilm – som helt och hållet fotograferats av förskolebarn.
Välkommen att delta i en filmutmaning – där barn i förskolan berättar om sin stad och
sina liv i Malmö med hjälp av film. Det material som barnen spelar in kommer att tas
om hand och redigeras professionellt. Våren 2020 bidrog sju förskolor i Malmö med
material till en film om barnens upplevelser av trafiken i staden. ”Barnens trafikfilm” är
ett exempel på hur barnens filmer bearbetats och gjorts tillgängliga för en publik, som
i denna film får ta del av promenader, gatuliv och trafiksituationer ur de minsta
barnens perspektiv. Se filmen här (9 min): https://youtu.be/6QZfakofYcM
Projektet ”Barn filmar Malmö” genomförs av Förskoleförvaltningen i Malmö stad i
samarbete med produktionsbolagen Film Fatale AB och Swedish Ecstasy Film.
Vår förhoppning är att många förskolor i Malmö skulle vilja ta med iPads, eller annan
filmutrustning, för att dokumentera olika utflykter och studiebesök. Be barnen tipsa
om spännande platser, roliga platser, farliga platser – och hemliga platser – som de
skulle vilja undersöka och berätta om. Några förskolor kanske vill dokumentera
detaljer i sitt närområde. Andra förskolor kanske vill filma resor med lokalbuss eller
regionaltåg. Vad tycker barnen vore viktiga saker i Malmö att filma och berätta om?
Projektet syftar till att stärka ungas åsiktsbildning och yttrandefrihet i
Barnkonventionens anda. Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag
och detta filmprojekt har formulerats för att samspela med de insatser som redan
görs för att implementera barnkonventionen i Malmö stad. Förskolornas filmskapande
med digital utrustning motiveras också av att det sedan den 1 juli 2019 anges i
förskolans läroplan (Lpfö 18) att barn i förskolan ska ges tid till eget skapande,
möjlighet att utforska sin omvärld – samt förutsättningar att utveckla adekvat digital
kompetens.
Om ni vill vara med måste barnens vårdnadshavare ge sitt tillstånd på en särskild
blankett.
Anmäl ert deltagande genom att sända ett mail till projektledaren och
utvecklingspedagogen Per Dahlbeck vid Pedagogisk Inspiration, Malmö stad:
per.dahlbeck@malmo.se
Telefon: 070-200 90 81

Nyckeldokument

Inbjudan 2023
En inbjudan till alla förskolor i Malmö stad att bidra med innehåll till en
dokumentärfilm. Inbjudan innehåller också PM för förskolans personal. (2 sidor, pdf)
Hämta dokumentet här (pdf): Barn filmar Malmö–Inbjudan 2023

Blankett för vårdnadshavares samtycke
Förskolan behöver vårdnadshavares samtycke för att de filmer som produceras av
barn, inom ramen för projektet ”Barn filmar Malmö”, ska kunna visas för allmänheten.
(2 sidor, pdf)
Hämta dokumentet här (pdf): Barn filmar Malmö-Vårdnadshavares samtycke-v2

PM för förskolans personal

Filmens form
Den planerade filmens form styrs av att allt inspelat material ska vara fotograferat av
barn. Det är barnen som ska hålla i kameran. Det är barnen som ska berätta. Kanske
blir det en kortfilmskavalkad. Eller också blir det eventuellt en sammanhållen film där
olika förskolor i Malmö bidrar med olika inslag till en längre film.

Tekniska önskemål
Filma i så hög upplösning som kameran tillåter, ”FullHD” eller ”4k” med 25 bilder per
sekund. Filma helst i liggande format, som bilderna i tv ser ut, men stående format är
också okej. Gör gärna ett test innan ni börjar filma på allvar, så att ni vet att ljudet blir
bra. Ljudet kan ibland vara viktigare än bilden.

Inspelningen
Det är barnen – och deras tankar och berättelser om liv och vardag i Malmö som står
i fokus. Låt gärna barnen prata och berätta samtidigt som de filmar. Låt barnen filma
varandra när de arbetar. Om barnen inte själva hörs eller syns, bakom eller framför
kameran, så blir filmen ointressant. Antingen ger ni er ut med kameror och spontant
”upptäcker” er närmiljö. Eller också tar ni er tid att hålla ett redaktionsmöte med
barnen, där ni ber dem att fundera över saker som de vill ta upp i sina filmer. Vad
skulle barnen vilja berätta för vuxna? Vilka spännande platser i Malmö skulle barnen
vilja utforska med filmkamerorna? Var beredd på det oväntade. Det finns inga regler
för den här filmen, förutom att det är barn från olika förskolor i Malmö stad som håller
i filmkamerorna – och som här getts full frihet att filma och berätta.

Överlämning av material
Olika kameror spelar in på olika sätt, men vi tar emot de flesta filmformat. Känner ni
er osäkra, så kopiera över hela minneskortet. Vi tar emot filmer på USB-minnen som
lämnas till Per Dahlbeck, Pedagogisk Inspiration Malmö. Märk USB-minnet med
skolans namn och kontaktuppgifter. Det finns också möjlighet att göra fildelningar via
WeTransfer eller annan fildelningstjänst. Kontakta Per Dahlbeck för mer information.

Vårdnadshavares tillstånd
Alla barn som deltar i projektet måste ha vårdnadshavarens skriftliga tillstånd. Detta
tillstånd lämnas på särskild blankett.

Tidplan och deadline
Arbetet på förskolorna förväntas äga rum under 2023. Lämna gärna material allt
eftersom ni blir klara. Sista dag för inlämning av film är den 31 oktober 2023.

Projektets samarbetspartners
Projektet ”Barn filmar Malmö” genomförs av Förskoleförvaltningen i Malmö stad i
samarbete med Film Fatale AB och Swedish Ecstasy Film med stöd av Fastighets-
och gatukontoret i Malmö stad, BID Malmö, ATEA Sverige AB, Reggio Emilia
Institutet, Region Skåne och Svenska Filminstitutet.